Banlagen.

 SFS nr: 1995:1649

   Departement/
    myndighet: Näringsdepartementet

      Rubrik: Lag (1995:1649) om byggande av järnväg

     Utfärdad: 1995-12-21

  Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:944

 -----------


1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Med järnväg avses i denna lag spåranläggning för järnvägstrafik.
Till en spåranläggning hör spår och de övriga fasta anordningar som
behövs för spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och
säkerhetsanläggningar i övrigt, trafikledningsanläggningar samt
anordningar för elförsörjning av trafiken.

Vad som föreskrivs om järnväg tillämpas också på tunnelbana och
spårväg.

1 a § För vissa frågor om järnvägssystem finns särskilda
bestämmelser i järnvägslagen (2004:519). Lag (2004:523).

2 § Med byggande av järnväg avses att anlägga en ny järnväg samt
att
lägga om spår i en ny sträckning, lägga ut ytterligare spår och på
annat sätt bygga om en järnväg.

3 § Vid planläggning av järnväg och vid prövning av ärenden om
byggande av järnväg skall 2-4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 §
miljöbalken tilllämpas. Fastställande av järnvägsplan enligt
denna lag skall därvid jämställas med meddelande av tillstånd
enligt miljöbalken.

Vid planläggning, byggande och underhåll av järnväg skall
hänsyn tas till både enskilda intressen och allmänna intressen
såsom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk
utformning skall eftersträvas. Lag (1998:850).

4 § Vid planläggning och byggande av järnväg skall tillses, att
järnvägen får ett sådant läge och utförande att ändamålet med
järnvägen vinns med minsta intrång och olägenhet utan oskälig
kostnad, och att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och
till natur- och kulturvärden. Lag (1998:804).

5 § Inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser
får en järnväg inte byggas i strid mot planen eller bestämmelserna.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock
mindre avvikelser göras.

En järnväg får inte byggas så att syftet med skyddsföreskrifter
eller andra särskilda bestämmelser för användning av bebyggelse, mark
eller vatten motverkas. Om det finns särskilda skäl får regeringen,
eller den myndighet som regeringen bestämmer, medge undantag från
sådana bestämmelser.

6 § Om en fastighet har upplåtits med tomträtt, skall vad som i
denna lag är föreskrivet om fastighetsägaren eller fastigheten
tillämpas på tomträttshavaren eller tomträtten.

7 § I denna lag förstås med särskild rätt till fastighet
nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft samt liknande
rätt.

8 § När den verksamhet som har bedrivits på järnväg upphör är
verksamhetsutövaren skyldig att ta bort anläggningar och vidta
andra åtgärder för återställning av berörda områden i den
omfattning det behövs för att förebygga störningar eller
olägenheter i framtiden. Lag (1998:850).

2 kap. Järnvägsplan m. m.

1 § Den som planerar att bygga en järnväg skall genomföra en
förstudie. I förstudien skall förutsättningarna för den
fortsatta planeringen klarläggas. Förstudien skall även ange om
en järnvägsutredning enligt 1 a § behövs innan en järnvägsplan
upprättas.

Vid utarbetandet av förstudien skall den som avser att bygga en
järnväg samråda enligt 6 kap. 4 § första-tredje styckena
miljöbalken med berörda länsstyrelser, kommuner och ideella
föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att ta till
vara naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt med den
allmänhet som kan antas bli särskilt berörd.

Efter samrådet skall den länsstyrelse, inom vars område
järnvägsprojektet huvudsakligen skall utföras, enligt 6 kap.
5 § andra stycket miljöbalken besluta om projektet kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet skall fattas efter
samråd med övriga berörda länsstyrelser. Bestämmelser om planer
och planeringsunderlag finns i 6 kap. 19 och 20 §§ miljöbalken.
Lag (2005:579).

1 a § En järnvägsutredning skall genomföras när det i
förstudien har klarlagts att alternativa sträckningar behöver
studeras. I järnvägsutredningen skall redovisas olika
utbyggnadsalternativ, som skall jämföras såväl sinsemellan som
med alternativet att inte genomföra den aktuella
järnvägsutbyggnaden.

En järnvägsutredning skall innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning och de uppgifter i övrigt som behövs
för att kunna utvärdera och välja alternativ.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda
länsstyrelser innan den tas in i järnvägsutredningen.

När det gäller förfarandet för att upprätta
miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna samt planer
och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §, 4 § första-tredje
styckena, 6 och 7 §§, 8 § första stycket och 10, 19 och 20 §§
miljöbalken tillämpas. Lag (2005:579).

1 b § Banverket skall med eget yttrande överlämna frågan om
byggande av järnväg till regeringen för prövning enligt 17 kap.
1 § miljöbalken. Detsamma gäller om regeringen enligt 17 kap.
3 § miljöbalken har förbehållit sig prövningen av järnvägens
tillåtlighet. Regeringens prövning skall ske på grundval av en
upprättad järnvägsutredning enligt 1 a §. Lag (1998:850).

1 c § Den som avser att bygga en järnväg skall upprätta en
järnvägsplan. En järnvägsplan behöver dock inte upprättas för
anläggande av industrispår eller hamnspår uteslutande på egen
fastighet. En järnvägsplan får upprättas för avstängning av
plankorsning, även när denna åtgärd inte är att betrakta som
byggande av järnväg.

I de delar som planen medför att mark eller annat utrymme eller
särskild rätt till mark eller annat utrymme kan komma att tas i
anspråk enligt 4 kap. 1 § skall planen utformas så att de
fördelar som kan vinnas med den överväger de olägenheter som
planen orsakar enskilda. Lag (2005:944).

2 § I järnvägsplanen skall den mark eller det utrymme och de
särskilda rättigheter anges som behöver tas i anspråk för
järnvägen och för byggandet av järnvägen. Om mark eller annat
utrymme behöver tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt,
skall det av planen framgå vilken mark eller vilket utrymme som
avses och under vilken tid marken eller utrymmet skall nyttjas.
Planen skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. I de fall
länsstyrelsen under förstudien har beslutat att
järnvägsprojektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
skall miljökonsekvensbeskrivningen föregås av samråd enligt 6
kap. 4 § första-tredje styckena och 6 § miljöbalken, om inte
ett sådant samråd har skett enligt 1 a §.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda
länsstyrelser innan den tas in i järnvägsplanen.

När det gäller kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3, 7, 10, 19 och
20 §§ miljöbalken tillämpas.

De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att
förebygga störningar och andra olägenheter från trafiken eller
anläggningen skall anges särskilt i planen. Till planen skall
en genomförandebeskrivning fogas. I beskrivningen skall de
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga
åtgärder som behövs för ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av planen redovisas. Lag (2005:944).

3 § Till järnvägsplanen skall en fastighetsförteckning fogas. I
fastighetsförteckningen skall, i den mån de berörs av planen,
redovisas

1. fastigheter och ägare till dessa,

2. mark- och vattenområden som är samfällda för flera
fastigheter samt ägare till dessa fastigheter,

3. innehavare av annan särskild rätt än bostadsrätt och
hyresrätt,

4. gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149)
och samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet samt ägarna till de
fastigheter som deltar i anläggningarna och samfälligheterna,

5. vägsamfälligheter och vägföreningar.

Om en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter förvaltar samfällighet, särskild
rätt eller gemensamhetsanläggning, skall föreningen anges i
stället för ägare eller innehavare. Lag (1998:850).

4 § har upphävts genom lag (1998:850).

5 § Den som upprättar en järnvägsplan skall samråda i fråga om
järnvägens sträckning och förslaget i övrigt med berörda
fastighetsägare, kommuner och länsstyrelser samt med andra som kan ha
ett väsentligt intresse i saken. De synpunkter som har framförts vid
samrådet samt kommentarer och förslag med anledning av synpunkterna
skall redovisas i en samrådsredogörelse.

6 § Avser en järnvägsplan endast ändring av den plan som gäller
för ett ännu inte färdigställt järnvägsbygge, får ett efter
omständigheterna förenklat samrådsförfarande tillämpas.

Ägare till sådan mark eller sådant utrymme som kan komma att
tas i anspråk eller till sådant vattenområde som kan komma att
påverkas skall alltid ges tillfälle att yttra sig. Detsamma
gäller innehavare av särskild rätt till sådan mark eller sådant
utrymme eller vattenområde. Lag (2005:944).

7 § Banverket skall ställa ut en järnvägsplan för granskning.
Därvid gäller vad som i 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken
sägs om att miljökonsekvensbeskrivning skall kungöras och
hållas tillgänglig för allmänheten.

En järnvägsplan som enbart avser ombyggnad av järnväg behöver
dock ställas ut endast

1. om ombyggnaden bedöms komma att medföra betydande påverkan
på miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser, eller

2. om någon annans mark eller utrymme behöver tas i anspråk
eller särskild rättighet behöver upphävas eller begränsas och
ett sådant ianspråktagande eller upphävande eller en sådan
begränsning inte skriftligen medgetts av berörda
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt.

Vad som sägs i andra stycket gäller också i fråga om en
järnvägsplan som endast innefattar ändring av planen för ett
järnvägsbygge som ännu inte är färdigställt. Lag (2005:944).

8 § En järnvägsplan fastställs av Banverket efter samråd med
berörda länsstyrelser. Om Banverket och en länsstyrelse har
olika uppfattningar, skall Banverket hänskjuta frågan om att
fastställa planen till regeringens prövning. Om det i annat
fall finns särskilda skäl, får Banverket hänskjuta frågan till
regeringens prövning.

Om planen innebär att mark eller annat utrymme eller särskild
rätt kan tas i anspråk enligt 4 kap. 1 §, skall Banverket
särskilt pröva om de fördelar som kan vinnas med planen
överväger de olägenheter som denna orsakar enskilda. Av
beslutet att fastställa planen skall det framgå om planen ger
rätt till ett sådant ianspråktagande.

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen samt resultatet av
samråd och yttranden skall beaktas då järnvägsplanen
fastställs.

Ett beslut om fastställelse av en järnvägsplan skall kungöras.
Har samråd enligt 6 kap. 6 § miljöbalken hållits med ansvarig
myndighet i annat land skall denna informeras. Lag (2005:944).

9 § Ett beslut att fastställa en järnvägsplan upphör att gälla om
järnvägsbygget inte har påbörjats inom fem år från utgången av det år
då beslutet vann laga kraft.

10 § Har ett beslut att fastställa en järnvägsplan upphävts eller
annars upphört att gälla och begär därefter samma sökande att en i
huvudsak överensstämmande järnvägsplan skall fastställas, får planen
fastställas endast om det finns synnerliga skäl.

11 § När en järnväg byggs får endast oväsentliga avvikelser göras
från järnvägsplanen.

12 § Om byggande av en järnväg eller avstängning av en
plankorsning
medför att en enskild väg behöver byggas eller att ändrade
förhållanden uppstår som väsentligt inverkar på väghållningen för en
sådan väg, skall den som bygger eller innehar järnvägen, om det
behövs, begära förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) för
att ordna väghållningen för den enskilda vägen.

13 § Ett beslut att fastställa en järnvägsplan skall upphävas,
helt
eller delvis, om förhållandena efter beslutet har ändrats så att
förutsättningarna för att fastställa planen inte längre föreligger.
Har beslutet meddelats av regeringen skall regeringen upphäva det. I
annat fall skall Banverket upphäva beslutet. Banverket får dock
hänskjuta frågan om upphävande av beslutet till regeringens prövning.

3 kap. Tillfälligt ianspråktagande av mark, m. m.

1 § Den som avser att bygga en järnväg kan av länsstyrelsen ges
rätt
att få tillträde till en fastighet för att verkställa mätning eller
stakning, undersökning av grund eller annan förberedande åtgärd för
byggande av järnvägen. Om sådan rätt ges skall den som avser att
bygga järnvägen underrätta fastighetsägaren om beräknad tidpunkt för
tillträde. I en trädgård, park eller liknande plantering får träd
eller buskar inte skadas eller fällas utan fastighetsägarens
samtycke. Även i övrigt skall skada så långt möjligt undvikas.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att
åtgärderna skall kunna genomföras.

2 § På den järnvägsmark som anges i en fastställd järnvägsplan
får inte utan tillstånd av Banverket uppföras byggnader, göras
tillbyggnader, utföras andra anläggningar eller vidtas andra
åtgärder som väsentligt kan försvåra områdets användning för
järnvägsändamål. Förbudet gäller från det att beslut att
fastställa järnvägsplanen meddelas och upphör att gälla om
beslut meddelas att upphäva fastställelsebeslutet eller om
planen annars upphör att gälla.

Förbudet är inte tillämpligt i fråga om åtgärder som lagligen
har påbörjats innan förbudet började gälla.

Om åtgärder vidtagits i strid med första stycket, får Banverket
vidta de åtgärder som behövs för rättelse. Polismyndigheten
skall lämna det biträde som behövs för att rättelse skall kunna
ske.

Vad som sägs i denna paragraf om järnvägsmark gäller även annat
utrymme avsett för järnväg. Lag (2005:944).

3 § Om mark i närheten av järnvägsmarken i en fastställd
järnvägsplan avsatts för upplag eller liknande ändamål i
samband med byggandet av järnvägen, skall länsstyrelsen på
begäran av den som avser att bygga järnvägen besluta att marken
får tas i anspråk med nyttjanderätt för den tid som angetts i
planen. I samband med beslutet får länsstyrelsen meddela de
villkor som behövs.

Vad som sägs i denna paragraf om mark gäller även annat
utrymme. Lag (2005:944).

4 § Om träd eller buskar intill mark eller annat utrymme som
skall användas för järnväg medför olägenheter för trafik- eller
driftsäkerheten på järnvägen, får länsstyrelsen besluta att de
skall avlägsnas eller beskäras genom järnvägsinnehavarens
försorg. I samband med beslutet får länsstyrelsen meddela de
villkor som behövs. Lag (2005:944).

4 kap. Inlösen och ersättning

1 § Den som i enlighet med en gällande järnvägsplan skall bygga
en järnväg som tillgodoser ett allmänt transportbehov får lösa
sådan mark eller sådant utrymme som enligt planen inte endast
tillfälligt skall användas för järnvägsändamål.

Besväras sådan mark eller sådant utrymme som får lösas enligt
första stycket av särskild rätt, får rättigheten lösas.
Lag (2005:944).

2 § Om fastighetsägaren begär det, skall den som i enlighet med
en gällande järnvägsplan skall bygga en sådan järnväg som avses
i 1 § lösa sådan mark eller sådant utrymme som enligt planen
inte endast tillfälligt skall användas för järnvägsändamål.
Lag (2005:944).

3 § Om tillstånd enligt 3 kap. 2 § vägrats, är fastighetsägaren
och
innehavare av särskild rätt till fastigheten berättigade till
ersättning av den som avser att bygga järnvägen för den skada de
lider på grund av att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom
berörd del av fastigheten.

4 § Den som avser att bygga en järnväg skall ersätta skador
till följd av åtgärder som avses i 3 kap. 1 § och skador till
följd av att mark eller annat utrymme tagits i anspråk enligt 3
kap. 3 §. Järnvägsinnehavaren skall ersätta skador till följd
av åtgärder som avses i 3 kap. 4 §. Lag (2005:944).

5 § I den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag
skall
i mål om inlösen och ersättning bestämmelserna i expropriationslagen
(1972:719) tillämpas. Vad som sägs i 4 kap. 3 § expropriationslagen
skall tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från
dagen tio år före den då talan om inlösen väcktes. Ogillas talan i
mål som väckts av en fastighetsägare eller den som innehar särskild
rätt till en fastighet, tillämpas bestämmelserna i 15 kap. 6 § plan-
och bygglagen (1987:10) i fråga om rättegångskostnaderna.

6 § Talan om inlösen får väckas även om beslutet att fastställa
järnvägsplanen inte har vunnit laga kraft.

5 kap. Överklagande m. m.

1 § Banverkets beslut får överklagas hos regeringen. Beslut enligt
 3
kap. 2 § överklagas dock hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1 a § Banverkets beslut i fråga om fastställelse av en
järnvägsplan får överklagas av en sådan ideell förening som
avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. Lag (2005:185).

2 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Länsstyrelsens beslut enligt 2 kap. 1 §
tredje stycket, 1 a § andra stycket eller 2 § första stycket
får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1998:850).

3 § Banverket och kommuner får överklaga länsstyrelsens beslut.
Kommuner, trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734) om ansvar för
viss kollektiv persontrafik och regionplaneorgan enligt 7 kap.
plan- och bygglagen (1987:10) får överklaga Banverkets beslut.
Lag (1997:742).

4 § I ett beslut om tillstånd får förordnas att beslutet skall
gälla
omedelbart.

Övergångsbestämmelser

1995:1649

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.

Lagen gäller inte för byggande av sådan delsträcka av en järnväg
för
vilken mark- eller byggnadsarbete påbörjats före ikraftträdandet
eller för vilken ansökan om expropriationstillstånd inkommit senast
fyra månader före ikraftträdandet. Om en järnväg inte kan delas upp i
delsträckor, gäller vad nu sagts för hela järnvägen.

1998:850

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Skyldigheten att vidta återställningsåtgärder enligt 1 kap.
8 § gäller även då järnvägen har tillkommit före denna lags
ikraftträdande.

3. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre
bestämmelser, om det i ärendet ingår en
miljökonsekvensbeskrivning som vid denna lags ikraftträdande
har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 2
kap. 4 §. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken
skall dock tillämpas omedelbart.
- - - - - - - - - - - - - - - slut på dokumentet - - - - - - - - - - - --